وینیگار

وینیگار

* وینیگار-vinegar داروی لاغری قوی وموثر

*منتخب فستیوال محصولات رژیمی 2012 فرانسه به دلیل

#کاهش وزن توسط دفع چربی ازراه افزایش تعریق دربدن

#تاثیرگذاری سریع ودوگانه پس ازمصرف

#لاغری همراه باخوش فرم کنندگی اندام وسایز

#100%طبیعی وبدون عوارض

#قیمت وتعدادمناسب دریک پکیج

وینیگاردرچه سالی به بازارعرضه شد؟ وروندی که باعث موفقیت این ممحصول دربین برندهای معروف مانند اسلیمینگهادرجهان شدچیست؟

 به نوعی می توان گفت وینیگارازقدیمی ترین اکسیرهای درمان چاقی دردنیا به خصوص درآسیا وشرق این قاره کهن بوده ولی تکامل ترکیبی اجزای ساخت این محصول بااین بازدهی ازسال2009کلیدخورد

وچندین عامل درتولیداین محصول باعث گشت که به کیمیایی دربین محصولات مشابه خودتبدیل گردد چرا؟چون طی سالیان متمادی متخصصین مکملهای رژیمی لاغری درکمپانیها ولابراتورهای ساخت این نوع محصولات به دنبال ساخت محصولی بودن که همه فاکتورهای لازم وضروری رادرخودبه صورت یکجادربرداشته جوابگوی انواع نیازهای درمانی مصرف کنندگان شودوهمچنین دارای عدم مشکلات وضعفهای موجوددربعضی ازمحصولات باشد.ولی باهرتلاش وکوشش وآزمایشات بیشمارفقط توانستندکیفیت محصولات خودرابرتری بخشیده و بااین همه آن چیزی که درذهن ورویای خودبدنبالش بودن میسرنمی شد.

تااینکه متخصصین درسال2009 وینیگارVinegarراپس ازسالها وعده رونمایی نموده وادعای ارائه محصولی تکمیلی وکامل بااثربخشی بالا,کمترین عوارض باکاربردیدوگانه وقیمتی مناسب نسبت به انواع مشابه معرفی کردن ,درابتدای ورودبه بازارفروش ,مصرف کنندگان ادعای شرکت سازنده راجدی نگرفته ولی رفته رفته باگذشت زمانی اندک پس ازمصرف متوجه خصوصیات منحصربفردوبی نظیراین محصول شدند

چگونه مصرف کنندگان متوجه تاثیرات وینیگارگشتند؟

کارایی وینگار فقط به کاهش وزن خلاصه نمی شدچون مصرف کنندگان وینیگارمتوجه شدند همزمان باکاهش وزن اندام آنهانیز شکل واستیلی مناسب به خودگرفته واندام آنهابا مصرف وینیگارمانندزمان قبل ازچاقی استانداردوموزن گشته واین فرآیندهمان چیزی بود که اکثرمصرف کنندگان مخصوصابانوان آرزوی دستیابی به آن راداشتند

آیا دلایل دیگرجهت متمایزشدن وینیگارنسبت به دیگرمحصولات مشابه نیزوجودداشت؟

*بله  شیوه عملکرددرلاغری که مشابه دستیابی به لاغری توسط ورزش کردن وسونا می باشد.بدین معنی که بدن براثرورزش ویاسونا چربیهای مازادخودراازطریق  عرق کردن دفع می کندولاغری حاصل می شودو همین روندبامصرف وینیگارصورت می گیردو  چربیهای مازادتوسط افزایش تعریق دراندامها دفع میگردد بدون اینکه شماتحرکات خسته کننده ورفتن به سونا رادربرنامه روزانه خودداشته باشید

دلیل بعدی ترکیبات گیاهی وطبیعی بکاررفته دروینیگارمی باشدکه اصلی ترین آن عصاره نوعی سیب سبزترش که زادگاهش درنواحی کوهستانی تبت می باشدوطی سالیان متمادی ساکنین این مناطق باترکیب این سیب درعصاره نوعی انگورترش چینی مکملی بدست آورده که مصرف آن باعث ثابت نگه داشتن وزن وجلوگیری ازافزایش وتجمع چربی مازاددراندام ورزشکاران رزمی آنهاوهضم راحت غذامی شدمی باشدکه به ادعای شرکت توزیع کننده ,وینیگارنتیجه ترکیب این دوعنصرطبیعی بافرمول خاص وابداعی متخصصین سازنده آن بوده

توجیه اقتصادی درمان چاقی با وینیگارچیست؟

چون دراکثرخانوادهای غربی رواج چاقی بین زوجین یافرزندان افزایش یافته شرکت توزیع کننده برای تشویق وبه صرفه نمودن درمان چاقی تعدادکپسولهای قرارداده شده دریک پکیج رابه گونه ای درنظرگرفته (100عدد)که باتهیه یک پکیج دونفراعضای خانواده بتواننددریک زمان باهم به درمان خودبپردازندکه این خودازلحاظ روانی منجربه مسابقه وسبقت درکاهش وزن بین مصرف کنندگان می گردد

این فروشگاه اینترنتی متصل به پایانه درگاه پرداخت آنلاین بانکی جهت پرداخت مستقیم وجوه خرید"توسط تمامی کارتهای اعتباری بانکی می باشد..
Powered By slimmin.ir Copyright © 1998-2018 - All right reserved opencartparsi.ir