سامانه تقویم سن وسال: طراحی وپشتیبانی بازرگانی اسلیمین