پاسخ سوالات متداول


محصولات لاغری

تمامی محصولات لاغری جهت جلوگیری ازاضافه وکاستن وزن وتناسب سایزتولیدوتوزیع می شودوبعیداست محصول خاصی رابه عنوان این که هیچ تاثیری نداشته ویا محصول دیگری قوی ترازبقیه است راانتخاب نمودهرمحصول لاغری تاثیرات نهایی خودرابجای گذاشته ولی لازم بذکراست که محصولات بایکدیگردرکارایی ونتیجه متفاوت است یکی کاهش دهنده اشتهاست دیگری چربی سوز است آن دیگری هم کاهش دهنده اشتهاست هم چربی سوزاست و....همچنین فاکتوردیگردرمیزان تاثیرگذاری بستگی به شرایط وسیستم بدنی مصرف کنندگان نیز دارد.مانندچاقیهای ارثی- سن- تاهل یاتجرد-زن یامرد-سابقه زایمان – سابقه بیماری مخصوصا کم کاری غده تیروئید- سابقه ومدت زمان قبلی درمصرف مکملهای رژیمی و.... به همین دلایل نمی توان نسخه واحدی ازیک محصول خاص برای همگان درنظرداشت ویک محصول راقوی وموردتائیددانست ودیگری را رد نمود

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای نمایندگی اسلیمینگ وردلندن محفوظ است
Powered By ♠ Piek Designer Group | Kiana Web Negar - Copyright © 1389-1395 - All right reserved