گزارش خبرنگاروبلاگ خانه سلامت

گزارش خبرنگاروبلاگ خانه سلامت

س-آیا مصرف محصولات کاهش وزن تاثیری دردرمان چاقی دارد؟

ج-اگرمحصول تهیه شده اورجینال واستانداردباشدتاثیرگذاربوده وکاهش وزن رابه دنبال دارد

س-چرااینگونه محصولات به طورعادی درداروخانه ها موجودنیست ؟

ج-چون دستگاهای صدورمجوزجهت فروش اینگونه محصولات معتقدبه استفاده ازداروهای کاهش وزن نیستند وباوردارندکه فردچاق بااضافه وزن غیرمعمول بایدتوسط تحرکات ورزشی ورژیمهای غذایی به وزن ایده آل برسد

س-شما به عنوان یک خبرنگارپس ازبررسی ودنبال نمودن بحث مطروحه به چه نتیجه ای رسیدید؟

آیاگزارشی ازمشاهدات خودمنتشرنمودید؟

ج-بله بنده طی پیگیری بعمل آورده به جمع آوری اطلاعات مربوطه پرداخته که درماهنامه ووبلاگ خانه سلامت این گزارشات راانتشارداده وهم اکنون گوشه های ازاین اخباررامختصربیان و به معرض آگاهی شما می رسانم

 

درایران انواع محصولات درمان کننده چاقی دربازارفراوان است وانواع واقسام گوناگون را شامل می گردد ولی تعداد اندکی به شمارگان انگشتان دست یافت می گردد که تاثیرگذاربوده وحرف اول دراین گونه ازمحصولات را می زند ما دراین مقاله که به درخواست اکثرخریداران ومصرف کنندگان محترم نگاشته شده تعدادی ازخریداران ومصرف کنندگان راموردتحقیق وپرس وجوقراردادیم وبه این نتیجه رسیدم که برخی ازکالاها جزومرغوب ترین ,پرمصرف ترین واستانداردترین محصولات موجوددربازار ایران هستندومصرف کنندگان پس ازاستفاده نتایج مثبت آنها را به خوبی حس نمودن وازخریدومصرف راضی بودند ودرمقابل تعدای از محصولات متفرقه وکلی که دریک زمان خواست واردچرخه بازارفروش ومصرف گردیده ولی به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان وبی اثربودن مصرفشان ودربرخی دیگردارابودن عوارض,شامل رونق فروش درمقابل دیگرمحصولات نگردیده,وهم اکنون نیزبرخی درگوشه وکنارمشغول به تبلیغ وفروش این گونه کالاهای بی اثرومضربه دلیل کسب سودسرشارهستند

وازتبایغ وفروش هیچگونه کالای چه خوب وچه بددریغ ندارند چرا؟چون روش فروش این گونه محصولات درکشورما طبیعی واستانداردنیست ومتولی پاسخگویی نداردودراصطلاح بازاری (فروش زیرزمینی)داردوبیشتربه دوروش یا معرفی ؛فروش وخریدازطریق شبکه های ماهواره ای ویاعرضه توسط سایتهای اینترنتی فروشگاهی انجام میگیرددراین نوع دادوستدحقوق مصرف کننده کالا درنظرگرفته نمی شود وخریداربااندک اطلاعاتی که ازسوی فروشنده ناشناس دریافت می نماید جهت رفع احتیاجات یادرمان خودمجبوربه خریدمیگرددواین نوع خریدریسک بالای برای مصرف کننده داردکه شاید یک سرآن سودوسردیگرباخت باشد وچنانچه محصول خریداری شده جوابگوویا موردپسندویا دارای عدم سلامت ظاهری یا باطنی باشد ؟ خریدارچگونه کالای معیوب خودرا تعویض ویا پس بدهدومبلغ پرداخت نموده رادریافت کند ؟وآیا فروشنده تن به این استردادکالاوپرداخت وجه به خریدارمیدهد؟شما خودخوب جواب این پرسشها را می دانید!

س-ما برای رفع نیازخود چگونه خریدکنیم؟ که این خریدشامل ریسک نگردد؟وکیفیت کالای موردنظرما آن چیزی که  تبلیغ میشود باشدورفع کننده نیازما؟ودرغیراینصورت اگراینگونه نبود فروشنده کالادردسترس وجوابگو باشد؟

ج- درخریدخودتحقیق بیشتری نماییدوبااشخاصی که قبلا ازاین نوع محصولات خریداری واستفاده نمودند مشورت کنید

-اگرقصدخریدچندپکیج ازیک محصول راداریدچنانچه برای اولین بارخریدمی کنید سعی کنیدباراول یک پکیج خریده ودرصورت رضایت,سفارش دیگرپکیجها رانمایید

س-آیا شما میتوانید نام محصولاتی که دربالامرغوب توصیف نمودیدبه همراه فروشندگان مطمئن آن اعلام نمائید؟

ج- خیر بنده تحقیقاتم درمورد اینگونه محصولات کلی بودوهمچنین معرفی هرکالا نیازبه تخصص واطلاع ازهمه جوانب آن داردکه این امرجزوتخصص بنده نیست وچنانچه کالای رانام ببرم ازدیدخوانندگان تبلغ به شمارمیرود!که تخصص من امورتبلیغاتی نیست ولی درمورد فروشندگان به نظربنده مصرف کنندگان این گونه محصولات قبل ازانتخاب وخرید حتما باپزشک متخصص مربوطه مراجعه ومشورت نمایند ویا ازطریق اینترنت به کسب آگاهی دراین زمینه پرداخته وپس ازحصول نتیجه درانتخاب کالای موردنیازخود خود,وهمچنین خریدازفروشندگانی باسابقه وامین مانند بازرگانی اسلیمین که اگرنام بردن ازآن تبلغ بشمارنرودمی توانم بگویم که این مجموعه ومدیران آن دارای سابقه وتخصص دراین زمینه می باشندوهمچنین اجناس بازرگانی اسلیمین جزومحصولات برترومطمئن این صنعت میباشدونیزبابکاربستن بازاریابان مجرب روش فروش وارسال نوینی به این امراختصاص داده اندکه پاسخگوی نیازشماست..,یا دیگرموسسات فروش ,ولی درآخرین مرحله بازانتخاب باشماست پس سعی نماییدانتخاب وخریدی خوب کنید