آگاهی قبل ازخرید

آموزش خریداینترنتی

خریدارانمحترم خواهشمندیم قبل ازثبت سفارش متن ذیل را مطالعه فرمائید

                                                                     

پیروسیاست احترام وارزشنهادن به خریداران,مدیریت بخش فروش اینترنتی درخودوظیفه دانست  اطلاع وآگاهی رسانی شفاف درموردمحصولات ارائهشده باخریداران قبل ازدرخواست سفارش کالا داشته باشد واین آگاهی حق مسلم خریدرانمی باشد. لذا توجه خریداران محترم را به چندنکته درمورد سفارش خرید محصولات دراینسایت فروشگاهی جلب می نماییم.

به علت رعایت حقوقدیگرخریدران درارتباط با مسائل بهداشت (دارویی) کالای ارسالی فروخته شده به هیچعنوان پس گرفته نمی شود.

محصولات مافقط مکمل رژیمی برای جلوگیری ازاضافه وزن,کاهشسایزولاغری می باشدوبه هیچ وجه جهت پیشگیری ویا درمان بیماری نیست.

خریداران محترم که دارای بیماری خاص ویاحساس به استفادهازمکملهای رژیمی می باشند.ویا داروی دیگری مصرف می کنند,قبل ازخریدمحصولات ما باپزشکخودمشورت نموده ودرزمان مصرف نیززیرنظرپزشک ادامه به مصرف داشته باشند.

محصولات وارداتی خارجی شامل هیچ گونه مجوزی جهت توزیعدرکشورنمی گردد,ازجمله محصولات خارجی دراین سایت.

به هیچ عنوان تلفنی ازفروشندگان مادرخواست مشاورهدرموردمحصولات نفرمائیدچون آنان اجازه پیشنهاد وتشویق به خریدکالای خاصی راندارند.جهت آگاهی ازمشخصات کالا,میزان تاثیرگذاری وقیمت به قسمت توضیحات هرمحصول درسایتمراجعه نمائید.(توضیحات ارائه شده ترجمه بروشورکالا می باشد).

فروشندگان این سایت هیچگونه آگاهی وتجربه درمیزان تاثیرات پسازمصرف محصولات نداشته,پس قبل ازاقدام به خریددرارتباط بامیزان تاثیرگذاری ومطابقتقیمت محصولات ما با کسانی که امین شما ودارای تجربه وشناخت درمصرف این گونهمحصولات هستندمشاوره کنید.ویادرسایت انجمن اینترنتی استاپ وزن ایران به آدرس www.stop-vazn.irازطریق تایپیک سوالات خوددرارتباط با مکملهای رژیمی رامطرح ومنتظردریافت پاسخازدیگرکاربران دارای تجربه باشید.

کالاهای این سایت به دلیل خارجی بودن ونبوددفاترونمایندهشرکت تولیدکننده درایران به هیچ عنوان شامل گارانتی,ضمانت درتاثیرپس ازمصرف نمیکرددومانیزفقط فروشنده این محصولات می باشیم وفاقدهرگونه ضمانت وتضمین.(کالایارسالی برای خریداران مطابق باتصویروتوضیح ارائه شده دراین سایت می باشد).


بهامیدسلامتی شما عزیزان . مدیربخش فروش اینترنتی

                                                                                      

این فروشگاه اینترنتی متصل به پایانه درگاه پرداخت آنلاین بانکی جهت پرداخت مستقیم وجوه خرید"توسط تمامی کارتهای اعتباری بانکی می باشد..
Powered By slimmin.ir Copyright © 1998-2018 - All right reserved opencartparsi.ir